Política de privacitat

La present Política de Privacitat regula el tractament que fa ENLLAÇ SOLIDARI de les dades personals que els usuaris puguin proporcionar a través del lloc web www.ensolidari.cat. D’acord amb aquesta Política, ENLLAÇ SOLIDARI es compromet a respectar la privacitat d’aquestes dades i a tractar-les amb absoluta i estricta confidencialitat.

1.- Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides per mitjà dels lloc web és:

ENLLAÇ SOLIDARI.
Carrer de Nàpols 346
08025 Barcelona

2.- Dades que tractem:

Informació proporcionada per Vostè: Recopilem informació personal proporcionada per Vostè a través dels formularis de les nostres pàgines web o per correu electrònic, quan sol·licita informació. La informació que podem recopilar a través d’aquests mitjans consisteix en:

 • Dades de contacte, com per exemple el seu nom, adreça, telèfon o correu electrònic;
 • Informació sobre els mitjans de pagament utilitzats en les transaccions comercials, com per exemple el seu compte bancari;
 • Dades contingudes als missatges que ens envia a través de comunicacions voluntàries, mitjançant el formulari de contacte.

Aquestes dades se subministren de forma voluntària per l’usuari i essent informat del tractament que se’n fa i de la seva finalitat. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç, essent aquest l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a ENLLAÇ SOLIDARI o a tercers. ENLLAÇ SOLIDARI es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Informació recopilada automàticament: Recopilem informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la seva experiència d’ús. Utilitzem cookies amb l’objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels Usuaris a les nostres pàgines web.

3.- Finalitats del tractament

Les dades subministrades a ENLLAÇ SOLIDARI pels diferents mitjans habilitats pels llocs web es tracten amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva relació amb nosaltres pel que fa a les activitats o serveis oferts i / o adquirits, en concret, tramitar les donacions i apadrinaments.
 • Gestionar i, en el seu cas, atendre les sol·licituds d’informació, suggereixes o peticions que ens fa arribar a través del formulari de contacte;
 • Conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc;
 • Enviar-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) sobre les novetats de Enllaç Solidari.

3.- Base legal per al tractament de les dades:

La base legal per al tractament de les seves dades és:

 • Execució de contracte.- Tractem les dades personals que ens proporciona en tramitar les seves comandes per poder dur a terme l’execució del contracte.
 • Obligació legal.- Tractem les dades personals relatives a aspectes comptables i fiscals per a complir amb la normativa aplicable en tot moment en matèria fiscal i comptable.
 • Interès legítim.- Tractem les seves dades en base als nostres interessos legítims per donar resposta a les seves sol·licituds d’informació sobre els nostres productes o serveis. En el supòsit que ens hagi enviat el seu currículum, tractarem les seves dades en base a un interès legítim per tramitar la seva petició.
 • Consentiment.- En base al seu consentiment tractarem les seves dades per enviar-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà.

ENLLAÇ SOLIDARI adoptarà les accions necessàries per tal de garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractades de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

4.- Cessió a tercers

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre al nostre lloc web podran ser facilitades o comunicades a tercers aliens a ENLLAÇ SOLIDARI, quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. També es podran facilitar dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, complint les garanties dels articles 44 a 50 RGPD.

En concret, podrem comunicar les seves dades a altres companyies que realitzen serveis en el nostre nom, com, per exemple, serveis de transport, serveis de pagament, suport tècnic del lloc web o allotjament de dades. Els nostres proveïdors de serveis no estan autoritzats a compartir ni utilitzar les dades personals que posem a la seva disposició per a finalitats diferents a aquelles per a les quals contractem els seus serveis.

També podrem revelar les seves dades en resposta a sol·licituds o requeriments amb base legal provinents de les diferents administracions o autoritats, com ara citacions o requeriments judicials o administratius, o quan creiem de bona fe que la divulgació és necessària per a protegir els nostres drets, protegir la seva seguretat o la seguretat d’altres, o investigar un frau.

Fora d’aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o Vostè presti el seu consentiment.

5.- Termini de conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris es conservaran durant el termini establert legalment o, cas que no hi hagi un termini específic, pel temps necessari per a dur a terme el tràmit o servei sol·licitat i mentre aquest estigui vigent. Un cop transcorregut aquest termini, les dades es suprimiran, a no ser que siguin necessàries per a l’exercici dels drets de reclamació i defensa, cas en el qual es conservaran degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions legals aplicables.

6.- Seguretat de les dades

ENLLAÇ SOLIDARI té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la privacitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal, en especial per evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Per a la utilització de determinades prestacions o serveis oferts a través dels nostres llocs web pot ser necessària la creació d’un compte i la configuració d’una clau d’accés. En aquest cas, és la seva responsabilitat mantenir la confidencialitat de les claus d’accés. Considerarem que qualsevol persona que accedeixi al seu compte amb la clau d’accés està autoritzada a fer-ho i no ens farem responsables dels accessos no autoritzats ni dels possibles perjudicis ocasionats que aquests li puguin ocasionar. En cas que Vostè tingui coneixement d’un ús il·legítim del compte i la clau d’accés, o de qualsevol altre problema relatiu a la seguretat del compte, haurà de canviar la clau d’accés i informar-nos-en de forma immediata.

7.- Drets dels usuaris

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els següents:

 • Accés: Dret a sol·licitar quines dades personals tractem sobre la seva persona, quin ús en fem i a obtenir una copia d’aquestes dades.
 • Rectificació: Certa a sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió: dret a sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitació del tractament: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin tractades només per necessitats legals.
 • Oposició: Dret a oposar-se a un o diversos tractaments concrets de les seves dades.
 • Portabilitat: Dret a que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, dirigint-se per escrit a Carrer de Nàpols 344, 08025, Barcelona.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

Pel què fa a les persones que han prestat el seu consentiment a les subscripcions i formularis de contacte, poden revocar el consentiment prestat per correu electrònic a enllacsolidari@claretians.cat

Així mateix, si l’usuari considera que no s’ha atès l’exercici dels seus drets, o bé que ENLLAÇ SOLIDARI ha incomplert la normativa de protecció de dades, pot presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).